Резултати

20 години се прилага „ТЕРАУЕТ” в България

Нашата фирма „ВАНКО 97” ЕООД сключи договор за представителство и ексклузивно разпостранение на продуктите ТЕРАУЕТ на 19-ти октомври 1999 год. Същата година бяха заложени полевите и лабораторни експерименти според разпоредбите на Българското законодателство, които изискват едносезонен период от време, за да се получат резултатите от представителната извадка на съответия брой опити. Става дума за площи с различни култури върху различни по структурата на почвата участъци. Изследвана бе и химията на продуктите ТЕРАУЕТ, както и тяхното въздействие върху състава на почвата и добитата продукция. Установено бе и влиянието оказвано на флората, фауната, въздуха и водите, както и периода на разпадане и действие на суперабсорбентите от различните им фракции. След получаване на заключенията от Хигиенно епидемиологичните институции, Министерството на земеделието и горите и Министерството на здравеопазването бяха издадени съответните оценки, сертификати, лицензи и разрешителни за приложение и разпостранение на продуктите ТЕРАУЕТ за представяните от нас територии. Бяха заявени и получени и запазените марки ТЕРАУЕТ и правата за търговия в България, Украйна, Молдова и Румъния, Сърбия, Македония, Грузия и ЕС.

Щом изгради документалната, търговска и информационна база, фирмата ни пристъпи към създаване на рекламно-маркетингова стратегия и нейната практическата реализация. Направихме значителни инвестиции в медийната реклама, презентирането и промоцията на суперабсорбентите. Регистрирахме активно участие в отрасловите панаири, изложби, семинари и научно-проектни разработки. Финансирахме не малко практически полеви експерименти с дългогодишно наблюдение. За всичките си действия получавахме в диалогов режим непрекъснатата подкрепа от производителя ТЕРАУЕТ ИНКОРПОРЕЙШЪН-САЩ по отношение на изходяща информация и конкретни рецепти и технологии на приложение. Оформи се богата база данни от видео материали и методични документи, които издадохме на електронни носители за инструктиране на потенциалната клиентска маса. Голяма част от информацията се поддържа в отворен режим с оглед продължителното следене на резултатите.

Общото мнение е, че суперабсорбентите ТЕРАУЕТ проявяват отлични качества в зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството, озеленяването и създаването на градини от трайни насаждения, тревни килими за спортни терени, както и в екологията при биологичната рекултивация на пострадали от човешката дейност площи.

Създадени бяха хиляди декари трайни насаждения: лозя, овощни градини, ягооплодни, маслодайна роза, билки и технически култури. При масовите култури производителите на слънчоглед, царевица , рапица и др.,които работят собствена или за дълго арендована земя също бяха мотивирани и използуваха суперабсорбента за да се предпазят при екстремални климатични условия, подобрявайки трайно почвите си. Едрите зеленчуко- и тютюно-производители вече традиционно топят корените на разсада ежегодно в паста от ТЕРАУЕТ преди разсаждането им с разсадо-посадъчните машини,с оглед прихващането и стартовата влага за ускореното и стабилно развитие на културите. От структурата на Горските стопанства бе създаден с ТЕРАУЕТ и в последствие разсаден посадъчен материал от храстов и дървесен тип в хиляди декари по залесителните програми. В областта на екологията на етапа на биологичната рекултивация бяха възстановени минни разработки и пострадали от човешка дейност територии на АСАРЕЛ-МЕДЕТ, ЕЛШИЦА, МАДЖАРОВО, ДЕВНЯ, МАРИЦА-ИЗТОК, РАДКА,ГОРУБСО-МАДАН и т.н.,както и запечатени чрез затревяване с ТЕРАУЕТ сметища по Европейските програми. В областта на ландшафта се реализираха озеленителни проекти за бизнес паркове и частни градини,чието поддържане и до сега е в облекчен режим благодарение на суперабсорбента.Бяха изградени спортни терени-учебен стадион и голф-игрище с цел демонстриеране възможностите на ТЕРАУЕТ при поддържанито на дълготраен тревен килим.

В множество специализирани сайтове и форуми се намират впечатленията на нашите клиенти употребили продукта ни през тези години.

Както се доказа действието на ТЕРАУЕТ е 10 години при еднократно внасяне в почвата.Сега е време първите ни клиенти да го употребят отново. Много се радваме ако получим обратна информация от нашите потребители, които се хвалят от постигнатите с ТЕРАУЕТ дълготрайни резултати и съобщават за адаптирани технологии за използуването му продиктувани от личен опит.

Постиженията на фермерите при прилагането на ТЕРАУЕТ станаха причина по тяхна инициатива групата суперабсорбенти да бъде включена в технологичната карта на структурите на ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ и АГЕНЦИЯ САПАРД, така щото по различните Европейски програми да стане възможно финансирането му в съответните проекти. За всички е ясно,че внасянето на ТЕРАУЕТ е една инвестиция в бъдещето за трайно подобряване на почвите при 30% снижаване на разходите за торове и препарати и 50% по-малко водопотребление. Редуцираните до минимум цени на препарата за изтеклите 10 години правят поносими разходите при употребата му, които бързо се възвръщат от високата прихващаемост на културите, ускореното им стабилно развитие и нарастналите с не по малко от 25% добиви за целия период на действието му.

Най-добрата атестация за ТЕРАУЕТ е ефекта от употребата му!

Рекултивация на открит рудник "АСАРЕЛ-МЕДЕТ"

Екологично възстановяване на Маджарово

Създаване на тревни килими

Създаване на овощен посадъчен материал

Нови овощни насаждения

Отглеждане на картофи

Отглеждане на пипер

Засаждене на ягоди и малини

Отглеждане на маслодайна роза

Ново лозе и попълване на старо лозе